DSV tillhör Stockholms universitet. Därför omfattas alla studenter på DSV av Stockholms universitets regler.

Stockholms universitets regler för examina, se Stockholms universitets regelbok

Institutionen har även tagit fram ett eget hederskodex, se nedan.

Hederskodex

Lärare

Kontroll av kunskap och färdighet ska vara en värdefull del av utbildningen. Läraren ska alltid försöka att utforma såväl laborationer, hemuppgifter etc. som klassiska tentamina i sal med tanke på detta.

Läraren ska sträva efter att ge uppgifter som inte frestar till kopiering. De bör vara rimligt svåra och bedömningen av studenternas arbetsinsatser ska vara välvillig.

Vid grupparbete är lärarens roll att låta alla gruppmedlemmar få visa upp vad de bidragit med. Ärligt redovisade brister bör bedömas med välvilja.

Student

Studenten ska ärligt redovisa vad han/hon gjort själv och vad han/hon inte gjort själv. Om studenterna vid ett grupparbete gjort olika stora insatser ska de öppet redovisa detta.

Regler för examination

Alla kurser examineras. För skriftliga tentamina gäller  Stockholms universitets regler för tentamina.  Många andra former av examination förekommer på kurser. Allt som bidrar till bedömningen av om en student klarat en kurs eller till vilket betyg han/hon ska ha är examination. De alternativa examinationsformerna bedöms ofta som mer meningsfulla av såväl studenter som lärare. De bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från de studerandes sida. En förutsättning för att den alternativa examinationen ska fungera som kunskapskontroll är att studenterna gör uppgifterna själva. Den student som inte gör uppgiften själv har inte fått den kunskap som betyget anger. Studierna ska vidare inte bara ge kunskaper utan även förbereda för arbetslivet där höga krav ställs på den anställdes eget kunnande.

Enligt de regler som gäller för högskolan får disciplinära åtgärder vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, dvs. försöker fuska. Läraren är enligt samma regler skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk. Fuskärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd där rektor är ordförande.

Syftet med de regler som följer nedan är att klargöra vad som är tillåtet respektive otillåtet vid examination. Brott mot reglerna (annat än ringa slarv) betraktas som fusk.

Reglerna gäller för all examination på alla kurser vid DSV. Kursledningen kan ge kompletterande direktiv för en enskild kurs. Utöver dessa regler gäller självfallet Stockholms universitets regelverk.

Regel 1: Alla ansvarar vid arbete i grupp

Många uppgifter görs i grupper om två eller fler studenter.

Vid arbete i grupp är samarbete inom gruppen naturligtvis tillåtet. Varje gruppmedlem ska bidra till arbetet på ett rättvist sätt. Alla gruppmedlemmar ska, var för sig, kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Regel 2: Redovisa ärligt hjälp som erhållits och källor som använts

Om det finns delar av lösningen som studenten inte gjort själv, så måste studenten göra examinerande lärare uppmärksam på detta.

I många sammanhang är det naturligt att använda sådant andra har gjort. Vid programmeringsuppgifter kan det vara naturligt att använda färdiga exempel som finns i kurslitteraturen eller som kursledningen tillhandahållit. Detta ska tydligt redovisas, t.ex. i form av kommentarer i koden. När man skriver rapporter/uppsatser är det naturligt att använda olika typer av källor och dessa ska då redovisas i form av referenser och en källförteckning (direkta citat måste explicit anges). Den som utnyttjar en idé som härstammar från en annan person ska tydligt redovisa varifrån idén kommer. Detta gäller även idéer som förmedlats muntligt, exempelvis vid diskussion med andra studenter.

När man kör fast på en (programmerings-)uppgift kan man behöva be en handledare eller en kamrat om hjälp med felsökning eller tips. Det är tillåtet, men hjälpen ska tydligt redovisas. Den som söker hjälp med att lösa sin uppgift ska göra det i syftet att öka sin förståelse ­ inte i syftet att snabbt och enkelt klara av uppgiften.

Vid citering måste alltid källa anges!

En student som, enligt examinerande lärares bedömning, gjort alltför liten del av lösningen själv har inte fuskat men har inte presterat tillräckligt för att kunna godkännas på det aktuella kursmomentet.

Regel 3: Kopiera inte från andras lösningar

Varje student ska skriva sin egen text (egen programkod). Kopiering av text (eller programkod) från andras lösningar är förbjuden oberoende av källa. Kopiering av text (eller programkod) är inte tillåten även om texten (eller programkoden) skrivs om så att ytstrukturen är olika men innehållet är detsamma.

Regel 4: Var beredd att redogöra för lösningen

Varje student ska vid muntlig examination kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen (även de delar som studenten eller gruppen inte gjort själv).

Regel 5: Hantera närvarolistor korrekt

Vid vissa kursmoment, t.ex. muntliga projektredovisningar, förekommer obligatorisk närvaro. Denna kan kontrolleras via närvarolistor eller på annat sätt. Det är inte tillåtet att försöka få det att framstå som om en person närvarat fast han/hon inte gjort det (t.ex. genom att skriva upp inte bara sitt eget utan även en kamrats namn på närvarolistan).

Exempel på handlande som strider mot hederskodex och regler ovan

Kopiera lösning/redovisning från någon annan eller låta någon annan kopiera de egna lösningarna

  • Otillåtet samarbete
  • Plagiering
  • Omarbeta och lämna in en redan bedömd uppgift igen för bedömning utan lärarens samtycke
  • Att ge eller motta otillåten hjälp med hemuppgifter
  • Att presentera någon annans arbete som sitt eget

Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till Rektor och disciplinnämnden!