Vid Stockholms universitet får inte kränkningar eller trakasserier förekomma. Enligt lag är institutionen skyldig att utreda alla fall av misstänkta kränkningar. När någon student känner sig kränkt, eller misstänker att någon annan blivit det, bör denne anmäla detta till vem som helst som är anställd vid institutionen, men i första hand till studievägledningen som har tystnadsplikt om du så önskar.

Du kan även söka råd och stöd utan att en utredningpåbörjas, genom att vända dig till Studenthälsan.

Om du önskar att ärendet ska drivas vidare för utredning är den som tagit emot anmälan skyldig att vidarebefordra den till rätt instans. (Berättar du om din upplevelse för en person som är anställd vid universitetet har den personen enligt diskrimineringslagen skyldig att se till att universitetet påbörjar en utredning.)
Vad händer sedan?

Utredaren på institutionen ska så diskret som möjligt ta reda på vad som har hänt genom att till exempel tala med de inblandade och eventuella vittnen. Utredaren ska hålla personen som anmält, personen som är anmäld och andra inblandade informerade om rutiner, ärendets gång och universitetets ställningstaganden.

Utredningen avslutas med att ett skriftligt besked meddelas de berörda. I beslutet ska det framgå om universitetet anser att det som har inträffat är kränkande i lagens mening eller inte. Konstateras det att kränkningar har förekommit ska institutionen omedelbart vidta åtgärder så att de upphör. Om personen som har anmält kränkningar är missnöjd med utredningsarbetet eller universitetets ställningstagande kan hon/han kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Vad kan du göra själv?

  • Informera den som utsätter dig för trakasserier om att du upplever dig kränkt och att du vill att beteendet upphör. Eller be någon som du har förtroende för att prata med den som du känner dig trakasserad av.
  • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du kände. Detta kan vara bra att ha vid en eventuell utredning.
  • Berätta om vad som hänt för någon som du har förtroende för.
  • Anmäl trakasserier så fort som möjligt till en anställd vid institutionen eller Studentavdelningen. Det är viktigt att lösa situationen snabbt.

Viktigt att veta är att om du anmäler trakasserier eller medverkar i en utredning om sådana får du, enligt diskrimineringslagen, inte bli bestraffad eller utsättas för negativa åtgärder (repressalier) av universitetet.

Vem ska man kontakta:

Studievägledningen
Jämställdhetsombud
Jämlikhetssamordnare
Studerandeskyddsombud