Mer information om rektorsbeslut med anledning av nya restriktioner och rekommendationer

Skriftlig tentamen

De flesta kurser avslutas med en skriftlig tentamen.

För att få skriva tentamen måste du:

 1. Vara registrerad på kursen.
 2. Anmäla dig till tentamen i Daisy. Anmälan (och eventuell avanmälan) ska vara gjord senast sista anmälningsdag, vanligtvis en vecka före tentamensdag. 
 3. Kunna legitimera dig på plats (id-kort eller pass).

Inga tentamensplatser för oanmälda under hösten 2020

Situationen med covid-19 innebär att antal platser på skriftliga tentamen på campus måste planeras i förväg. Därför kan institutionen under höstterminen 2020 inte erbjuda plats till oanmälda studenter. Du måste vara anmäld till tentamen i Daisy, enligt punkt 2 ovan, för att få skriva.

Avanmälan vid tentamen

Om du är anmäld till tentan och det visar sig att du inte kan skriva är det till stor hjälp för tentamensadministrationen om du avanmäler dig i Daisy. Är anmälan stängd behöver du inte avanmäla dig. Din anmälan tas automatiskt bort efter tentamen är slut.

Skrivsalar

Tentamenssal syns i din personliga vy i Daisy och meddelas senast en dag före tentamensdagen. Oftast används undervisningslokaler i Nod som tentamenssal men även salar i Frescati kan användas. Adresser till dessa skrivsalar:

Laduvikssalen, plan 6, ovanför Stockholms universitets bibliotek i Frescati
Värtasalen, plan 6, ovanför Stockholms universitets bibliotek i Frescati
Brunnsvikssalen, hus A plan 5, Stockholms universitet i Frescati
Ugglevikssalen, hus E plan 5, Stockholms universitet i Frescati

Regler för tentander

Tentanden är skyldig att följa reglerna nedan och tentamensvärden avgör om det finns skäl att avvisa en tentand på grund av störande uppträdande.

 • Placering enligt placeringslista - tentander får inte själv välja plats i tentamenssalen.
 • 45-minutersregeln - ingen får lämna skrivsalen under de första 45 minuterna efter tentamens början och ingen släpps in senare än 45 minuter efter tentamens början. Om tentan skrivs i flera salar är det viktigt att du går till den sal du placerats i. Tentamensvärden hänvisar dig till rätt sal om du gått fel.
 • Det är inte tillåtet för studenten att lämna skrivsalen förrän tentamensvärden har fått studentens namnteckning på närvarolistan.
 • Id-kort ska på begäran uppvisas för tentamensvärden.
 • Endast tillåtna hjälpmedel får användas under tentamen. Vilka hjälpmedel som är tillåtna meddelas i samband med undervisningen. Studenter som fuskar stängs av från studierna.
 • Det är förbjudet för tentander att samtala under pågående skrivning.
 • Annat papper än det som tentamensvärden delar ut får inte användas.
 • Tentanden är skyldig att följa tentamensvärdens anvisningar.
 • Ytterkläder och väskor placeras på anvisad plats.
 • All elektronisk utrustning, inklusive mobil, är förbjuden att ha på sig under tentan och ska vara avstängd och placeras i väska eller ytterkläder.
 • På försättsbladet skall du ange vilka uppgifter du löst och hur många sidor du lämnar in. 
 • Uppgifterna i sidhuvudet på samtliga inlämnade blad skall vara ifyllt inom skrivtiden.
 • Tänk på att ange rätt kurskod vid tentor.

Rättning och uthämtning av tentamen

Tentamen rättas inom 15 arbetsdagar efter tentamensdagen och resultatet presenteras i Daisy. Rättad tentamen scannas och skickas som PDF-fil till din Daisy-vy samt till examinator. Denna fil kommer bara att vara åtkomlig för dig, dina lärare på kursen samt vissa administratörer. Meddelande om resultatet kommer via e-post. Du får därmed ett elektroniskt underlag för att granska rättningen.

Har du synpunkter på rättningen skall dessa framföras via e-post på det sätt som läraren anvisat. Studentexpeditionen kopiera inte originaltentor. Önskar du få tillbaks din originaltenta efter granskningstidens slut (10 arbetsdagar) skickar du e-post till adressen: studexp@dsv.su.se. Ange: Namn, namn på kurs, kurskod (motsv.) samt tentamensdatum. Handläggningstiden är ca två arbetsdagar.

Anonym rättning

På Stockholms universitet tillämpas anonyma tentor. Det innebär att den rättande läraren inte vet vilken student som skrivit tentamen. Tentorna identifieras med en anonym kod. Studenten skriver denna kod på sina inlämnade blad istället för namn och personnummer.

Bedömningssystem

Bedömning sker enligt den sjugradiga skalan A-F. Mer information om betyg här

Klagomål/granskning av tentamen

Studenten har möjlighet att granska och ställa frågor kring rättningen av sin tentamen hos examinator. Det finns ingen direkt tid för när sådan fråga skall ställas men det bör göras relativt snart efter att man fått tillbaka sin tentamen så att examinator fortfarande har bedömningen i färskt minne.

Fusk

Institutionen ser allvarligt på fusk, som alltid leder till disciplinära åtgärder, exempelvis avstängning från studierna under viss tid. Som fusk räknas bl. a. all användning av otillåtna hjälpmedel och otillåtet samarbete vid individuella uppgifter.

Övergripande tentamensregler

Hederskodex
Tentamensregler vid Stockholms universitet

Har du frågor som angår tentor? 

Vänligen kontakta tentaadministrationen: tenta@dsv.su.se