Kurserna inom data science kan löst delas in i två grupper (några av kurserna nedan kan dock ingå i båda grupperna):

  • Grupp 1: Hur du tar fram ny kunskap ur data: hur data samlas in, organiseras och analyseras för att utvinna ny kunskap, 
  • Grupp 2. Hur du använder kunskapen

Ta fram ny kunskap ur data

Big Data med NoSQL (BIGDATA) 7,5 hp

Kursen går igenom de teknologier, t.ex. Hadoop, som utvecklats för att hantera enorma mängder data. Dessa kan vanligtvis inte hanteras av traditionella databashanteringssystem på grund av datans volym, variation och hastighet. Alternativa datarepresentationer har därför utvecklats inom ramverket NoSQL. Kursen behandlar även prediktiv modellering med Big data och typiska tillämpningar.

Data mining inom data- och systemvetenskap (DAMI) 7,5 hp

Kursen behandlar algoritmer, metoder och verktyg för att hantera, analysera och upptäcka kunskap från datamängder. En central del av kursen inriktas på praktisk tillämpning av data mining-metoder och modeller för verkliga världsdatascenarier som hälsovård, finans och dataspel. Studenter få praktisk erfarenhet av R.

Data warehousing (IS5) 7,5 hp

Data Warehouses är en av de viktigaste delarna av data science som handlar om att tvätta, transformera och ladda data från olika källor till en mångdimensionell datalagring. I den här kursen lär sig studenterna designa och implementera multidimensionella databaser, skriva frågor för att hämta relevant information och visualisera information till företagsanvändare på ett meningsfullt sätt. Ämnet har goda framtidsutsikter och har hög efterfrågan på arbetsmarknaden.

Forskningsämnen inom data science (DAMI II) 7,5 hp

Kursen introducerar aktuella forskningsämnen inom området data science som behandlar metoder och tekniker för insamling, organisering och analys av data i syfte att utvinna ny kunskap. Kursen ger studenten träning i att identifiera och formulera forskningsfrågor inom området, att välja och tillämpa forskningsmetod, att planera och genomföra studier inklusive insamling och analys av data, samt att redovisa resultat och dra slutsatser.

Tjänster för en uppkopplad värld, Internet of Things (IoT) 7,5 hp

Den tekniska utvecklingen går snabbt och gör att vi kan skapa tjänster som förändrar och förbättrar. Snart lever vi i ett helt annat, uppkoppla samhälle. Sakernas internet (Internet of Things (IoT)) är ett växande område inom IT. Begreppet omfattar system där interaktion med den fysiska verkligheten utgör en central del. Sensorer, både inbyggda i enheter såväl som helt fristående, ger aktuell information om vad som händer. Information som sedan kan sammanställas, bearbetas och presenteras i realtid som underlag för beslut och handling. IoT genererar löpande stora mängder heterogena data. Dessa bör utnyttjas effektivt för att stödja tjänster inom olika områden.  Kursen ger dig en genomgång av IoT-plattformens arkitektur och dess olika komponenter.

Språkteknologi – mänskliga språk och datorer (SPRAK) 7,5 hp

Språkteknologi blandar tekniker från främst datavetenskap och språkvetenskap. Språkteknologi används för automatisk analys och generering av mänskliga språk i till exempel sökmotorer, ordbehandlare, textsammanfattning, dialogsystem och datorspel. Fokus i denna delkurs ligger på det som är relevant för arbete med design och implementation av informationssystem.

 

Använda den nya kunskapen

Beslutsfattande och business intelligence (DEMBI) 7,5 hp

Kursen diskuterar allmänt metoder och modeller för beslutsfattande, med viss inriktning på den offentliga sektorn. Kursen beskriver olika beslutsstödssystem inklusive data warehousing, data mining, expertsystem, kunskapshanteringssystem och analytiska beslutsstödssystem. Kursen behandlar även principer för samarbete inom business intelligence (BI). Genom en essä ska studenten fördjupa sig inom något av kursens delämnen.

Beslutsstöd med affärssystem (BIDIS) 7,5 hp

Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktigt för beslutsfattare då verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Kursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

Hantering av stordata och öppen data (OBIDAM) 7,5 hp

Kursen beskriver utmaningar och möjligheter för den offentliga sektorn i samband med öppen (open data) och stor data (Big data). Kursen beskriver metoder och modeller för hantering av öppen och stor data. Studenterna analyserar en stor mängd offentliga data med hjälp av modeller och metoder.

Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning (ISBI) 7,5 hp

Kursen går igenom tekniker för inhämtning och analys av information från Internet. Vi studerar grunderna för behandling av dokument, principer för sökmotorer och algoritmer, metoder för webboptimering, webmining inkluderat analys av beteendemönster och recensioner online samt verktyg för övervakning av nyheter.

<< tillbaka