Vad är ett examensarbete?

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en akademisk utbildning och slutresultatet presenteras i rapportform. Examensarbetet är antingen på grundnivå, motsvarande 10 veckors heltidsarbete för ett examensarbete på kandidatnivå (15hp) eller avancerad nivå, motsvarande 10 veckors heltidsarbete för ett examensarbete på magisternivå (15 hp) eller 20 veckors arbete för ett examensarbete på mastersnivå (30 hp).

Examensarbetet kan skrivas i samarbete med eller på uppdrag av ett företag eller en extern organisation. Då examensarbetet skrivs i samverkan med en extern part behandlar den ofta ett område eller ett problem som uppdragsgivaren önskar få utrett. Förutom att ge förslag på en lösning av ett konkret problem kan studenten bidra med nya idéer och perspektiv som kan användas i arbetsplatsens verksamhet. För studenter ger detta ofta god insikt i hur teoretiska kunskaper tillämpas i praktiken samt möjligheter till nya kontakter i arbetslivet.

Även om arbete görs på uppdrag av en extern part så ställs samma krav på akademiskt innehåll som för alla andra examensarbeten på institutionen. Detta kan vara bra att ha i åtanke redan när uppgiften formuleras så att inte oklarheter uppstår senare.

Vi har inga möjligheter att handplocka studenter till vissa arbeten utan annonserar till samtliga.

För att diskutera vidare hör gärna av dig till foretagexjobb@dsv.su.se

Viktiga saker att tänka på och diskutera igenom innan ett arbete påbörjas

 • Det är studenten som har upphovsrätten till uppsatsen.
 • Om ett avtal skrivs så bör det reglera vem som äger projektresultaten, exempelvis patent. Skrivs inget avtal är det studenten som äger resultaten. Detta är särskilt viktigt om eventuella ersättningar utgår.
 • Examensarbetet är en del av examinationen av utbildningen och redovisas skriftligt och muntligt på högskolan. Högskolan är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppsatsen är allmän handling efter examinationen.
 • Vanligtvis står uppdragsgivaren för kostnader för t.ex. utskrifter, porto och resor.
 • Lön eller arvode är en fråga mellan dig och företaget och regleras helt utan inblandning från universitetet.

Om själva uppdraget

 • Identifiera vad företaget eller organisationen vill ha undersökt, vilket problem som ska lösas och formulera en problemställning eller frågeställning som också uppfyller kraven på idéer för examensarbeten på institutionen.
 • Definiera skriftligen, tillsammans med uppdragsgivaren, vad som ska genomföras och hur?
 • Gör en tidsplan för arbetet som passar inom ramen för uppsatsen i övrigt? Kom ihåg att avsätta tillräckligt med tid för skrivande och läsande av bakgrundslitteratur.
 • Vem kommer att fungera som uppdragsgivarens kontaktperson?
 • Vem äger resultatet?
 • Hur hanteras känsliga uppgifter?
 • Hur ska det färdiga resultatet och uppsatsen presenteras på företaget eller organisationen?

Tillsammans med institutionens handledare

 • Säkerställ att arbetet uppfyller kraven på en vetenskaplighet och regler för examensarbete.
 • Tydliggör för studenten vilka krav institutionen ställer för att godkänna ett examensarbete.
 • Se till att handledare får kontakt med uppdragsgivaren.
 • Stäm av att uppdraget är lämpligt att skriva ett examensarbete.
 • Gör en tidsplan där möten med handledare ingår.

Följande kurstillfällen finns:

 • Helfart (andra halvan av höstterminen) 
  Projektidé lämnas in i början av oktober. Kursstart i slutet av oktober.

 • Halvfart (under hela vårterminen)
  Projektidé lämnas in i början av november. Kursstart vid vårterminens start.
  Denna omgång rekommenderas då erfarenheten är att skrivande av examensarbete under en hel termin ger störst chans till att lyckas bra.

 • Helfart (andra halvan av vårterminen)
  Projektidé lämnas in i slutet av februari/början av mars. Kursstart i slutet av mars.