Viktiga saker att göra för att förbereda dig

 • Promenera runt i dina studielokaler och notera var brandsläckare sitter samt hur de fungerar (läs på brandsläckaren).
 • Kontrollera var brandfiltar finns om du behöver rädda någon som fått eld i kläderna (det skall finnas en brandfilt i direkt närhet till samtliga brandsläckare i DSV:s lokaler).
 • Kontrollera var dina säkra utrymningsvägar finns (titta efter de belysta eller efterlysande gröna skyltarna).
 • Leta upp utrymningsplanen och läs noga informationen så du vet var den säkra återsamlingsplatsen finns.
 • Informera dig om vem som är din utrymningsledare och hur han/hon är klädd vid utrymning. I allmänna studielokaler kommer någon personal att agera utrymningsledare. Om du har lektion/föreläsning är din föreläsare utrymningsledare och om du skriver en tentamen blir ansvarig skrivvakt utrymningsledare. Samtliga dessa utrymningsledare skall ha en gul väst. I DISK:s lokaler kommer någon från DISK att tjänstgöra som utrymningsledare, med eller utan väst.
 • Tänk på att alltid följa utrymningsledarens instruktioner.
 • Stanna kvar på återsamlingsplatsen tills polis, räddningsledare eller utrymningsledare bekräftar att det är säkert att gå in igen.
 • Varna andra som uppehåller sig i lokalen och uppmana dem att utrymma, hjälp den som behöver utan att utsätta dig själv för fara, rullstolsburna hjälps till trapphus som inte är rökfyllt där någon håller dem sällskap. Meddela utrymningsledare att personer befinner sig i huset och ange trappa och våning.

Allmänt om utrymning

Utrym utan dröjsmål när brandlarmet ljuder eller när risk för liv eller hälsa föreligger eller när order om utrymning ges av polis, räddningstjänst eller er utrymningsledare.

I brandens närhet blir de första 3-4 minuterna efter att branden startat ofta den tid man maximalt har på sig för att inleda utrymning och lyckligt ta sig ut till säkerheten på återsamlingsplatsen.

Bränder får oftast ett från brandstart starkt accelererat förlopp om det finns fri tillgång till syre som "göder" branden. Övertändning där temperaturen når 800 grader kan i värsta fall nås redan efter 4-5 minuter.

Slösa inte bort dyrbar tid genom att fråga runt vad som händer när larmet ljuder, utrym i stället genast och informera er om orsaken till brandlarmet först när du befinner dig i säkerhet i det fria. Utrymningsledaren med sin tydligt lysande gul-gröna väst är den som sköter information och samordning för er som utrymt.

Utrymningsvägar

En byggnad ska normalt ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, vilket innebär att belysta gröna hänvisningsskyltar med "springande figur" pekar mot de säkra vägarna ut. De två alternativa utrymningsvägarna får inte löpa samman på väg ut till säkerheten i det fria.

Möter man den giftiga röken på väg ut via sitt närmaste utrymningstrapphus vänder man om och provar den alternativa utrymningsvägen.

En tillfälligt säker miljö kan vara en annan brandcell än den där branden rasar, men detta förutsätter att man vet var brandcellsgränser finns och att avgränsande partier verkligen håller måttet avseende täthet och funktion.

Det är med andra ord säkrast att fullfölja utrymningen hela vägen ut till det fria.

På återsamlingsplatsen i det fria

Det är meningen att alla som utrymt huset som brinner ska samlas på den utsedda återsamlingsplatsen i det fria. Återsamlingsplatsen finns markerad på utrymningsplanerna som sitter uppsatta på vägg i allmänna ytor och i arbetskorridorer.

Återsamlingsplatsen är alltid placerad på säkert avstånd från huskroppar. Att stå nära husfasader efter fullbordad utrymning är inte tillåtet eftersom risken är att det brinnande husets fönster kommer att explodera av brandens hetta. Krossat glas kommer att "regna" ner mot marken och skada alla som eventuellt står för nära huset som brinner.

På återsamlingsplatsen försöker personer som tillhör samma institution, avdelning eller enhet att hålla ihop som grupp så man kan ta emot information från den "egna" utrymningsledaren. Är det trångt på återsamlingsplatsen kommer utrymningsledare att anvisa en lämplig plats där grupper kan stå lite inbördes åtskilda.

Det är inte tillåtet att avlägsna sig från återsamlingsplatsen eller återvända in i huset som ni evakuerat innan instruktioner om att så kan ske getts av räddningsledare, polis eller er utrymningsledare.

All eventuell information och samordning mellan er grupp och räddningstjänsten ska skötas av enbart er utrymningsledare. Räddningsledaren kommer fram och söker information om de har tid och möjlighet under räddningsinsatsen.

Brandsläckare på universitetet

Innan utrymning eller i samband med utrymning vid brand kan man om branden upptäckts tidigt i sitt förlopp och den är begränsad/liten göra ett släckförsök med någon av lokalernas handbrandsläckare.

Ha dock respekt för den heta giftiga brandröken så släckförsöket avbryts i tid om det är en svårsläckt brand. Minns att brandröken i värsta fall kan söva dig så du hamnar avsvimmad på golvet om du andas in den. Börjar brandröken fylla takregionen ovanför dig ska du huka dig under brandröken och genast utrymma till säkerheten i det fria.

På universitetet finns tre olika typer av handbrandsläckare:

 • Skumsläckare används främst mot bränder i fibrösa material som papper, trä och tyg men kan även användas mot bränder i elanslutna maskiner/apparater upp till 1000 Volt om man är noga med att stå minst 2 meter från elden när du släcker dem. Kastlängden för en ny/obrukad skumsläckare är 6-7 meter. Börja släckförsöket några meter ifrån elden och avancera sakta fram mot elden samtidigt som du med svepande rörelser riktar släckmedlet mot flammornas bas.
 • Kolsyresläckare används främst mot bränder i elinstallationer och el-apparater samt på laborativa institutioner där brand- eller explosionsfarliga ämnen är en del i forsknings- och utbildningsverksamheten. Släckmedlet är en gas som har en kastlängd på cirka 2 meter för en ny/obrukad släckare. Gasen är cirka minus 78 grader Celsius när den lämnar släcktratten. Släckartypen ger en absolut ren släckning.
 • Pulversläckare är den mest allsidiga och effektiva brandsläckartypen. Släckaren kan användas mot alla förekommande typer av bränder. Pulversläckare finns enbart på laborativa institutioner som resurs när första släckförsöket med kolsyresläckaren eventuellt misslyckats. Pulversläckarens släckmedel som är ett finfördelat "pulver" tränger in och smutsar ner kraftigt. Professionell sanering krävs efter bruk av släckartypen.

I dramatiska förlopp vid bränder på labb kan pulversläckaren användas som första släckartyp för att rädda liv och egendom.

Metodiken i användandet av en brandsläckare är följande:

 • Lyft ner släckaren från sitt fäste på väggen.
 • Ställ ner släckaren på golvet.
 • Gå ner på huk och fatta släckaren med ena handen runt släckarhalsen under bärhandtaget.
 • Vrid eller dra ur säkringssprinten som sitter mellan släckarens två handtagsdelar.
 • Bär fram släckaren mot elden till en plats där du inte skadas av hetta eller rök. Lyft/bär enbart i det undre bärhandtaget.
 • Fatta brandsläckarens slang(skum- och pulversläckare)längst fram nära spridarmunstycket.
 • Fatta brandsläckarens spridartratt runt handgreppet strax bakom tratten(kolsyresläckare)
 • Rikta slang/spridartratt mot eldens bas och inled släckningen genom att det övre släckarhandtaget trycks nedåt bestämt och kontinuerlig tills förhoppningsvis branden bekämpats.
 • Fös branden bort ifrån dig själv genom att svepa från sida till sida mot eldens bas. (att spruta släckmedlet mot flammorna släcker inte branden. Det är vid flammornas bas som släckmedlet ska riktas).