På vårterminen kan studenter som läser sista året på ett kandidatprogram, eller den fristående kursen Data- och systemvetenskap III, 30 hp på DSV, läsa en kurs för att få praktisk arbetslivserfarenhet. Praktikkursen omfattar 15 hp, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete, eller 400 timmar.
Om du som student vill gå praktikkursen under din utbildning ska du själv ta initiativ och hitta en lämplig praktikplats. En förutsättning är att praktikplatsen har relevans för utbildningen. Praktik får ej vara avlönad.

Tidpunkt för praktik

Praktiken görs antingen på halvfart under hela terminen, 20 veckor eller på helfart under halva terminen, 10 veckor (dessa 10 veckor kan vara utplacerade valfri del av terminen). Praktiken genomförs under sammanlagt 400 timmar.

Datum för praktik: 20 januari – 7 juni 2020

Syfte med kursen

Kursen syftar till att bibringa kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation, samt till att ge intryck och kontakter som hjälp i det framtida yrkesvalet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Redovisa insikter om de praktiska villkoren för yrkesverksamhet i näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation.
  • Reflektera över villkoren kring att arbeta med data- och systemvetenskapliga arbetsuppgifter i en organisation.
  • Analysera den praktikgivande organisationens arbetsprocesser

Detta redovisas vid kursens slut i en praktikrapport.

Examination

  • Företaget lämnar in skriftlig rapport där man beskriver vilka arbetsuppgifter som gjorts och vidimerar att 400 timmar  är genomförda och under vilken period. Lämnas in enligt mallen Företagets rapport.
  • Studenten lämnar in en skriftlig redovisning av organisationen, vilka arbetsuppgifter som utförts samt reflekterar och beskriver utifrån de tre lärandemålen. Detta lämnas in enligt mallen Praktikrapport.
  • Efter genomgången företagsrapport och skriftlig rapport meddelas om man blivit godkänd (G) eller underkänd (U).