På samtliga kandidatprogram, eller fristående kurs Data- och systemvetenskap III 30 hp, finns möjlighet att läsa kursen Yrkesförberedande praktik inom data- och systemvetenskap 15 hp för att få praktisk arbetslivserfarenhet. Kursen ges endast på vårterminen år 3. 

Om du som student vill gå praktikkursen under din utbildning ska du själv ta initiativ och hitta en lämplig praktikplats. En förutsättning är att praktikplatsen har relevans för utbildningen. Praktiken får inte vara avlönad.

Tidpunkt för praktik

Praktik görs på motsvarande heltid i 9 veckor. Det betyder sammanlagt 360 timmar praktik. Dessa 360 timmar kan göras på valfri del av terminen, till exempel på heltid första halvan av terminen eller på halvtid över hela terminen.

Datum för praktik: 18 januari 2021 - 5 juni 2021

Syfte med kursen

Praktiken ska ge kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder används i praktiken i näringslivet, offentlig förvaltning eller annan organisation. Tanken är att du ska få erfarenheter och kontakter som hjälper till att välja ett arbete i framtiden.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Redovisa insikter om de praktiska villkoren för yrkesverksamhet i näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation.
 • Reflektera över villkoren kring att arbeta med data- och systemvetenskapliga arbetsuppgifter i en organisation.
 • Analysera den praktikgivande organisationens arbetsprocesser

Detta redovisas vid kursens slut i en praktikrapport.

Krav på praktikplatsen

 • Praktikplatsen måste vara en riktig organisation med ett organisationsnummer och fler än 5 heltidsanställda.
 • Praktikplatsen måste ha en kontaktperson som DSV kan kontakta och diskutera innehållet i den erbjudna praktiken.
 • DSV godkänner inte att studenten startar egen verksamhet som praktik i denna kurs.
 • Nytt! Under tiden samhället påverkas av covid-19, kommer vi att godkänna praktik på företag där de anställda nu arbetar på distans.

Examination

 • Företaget lämnar in skriftlig rapport där man beskriver vilka arbetsuppgifter som gjorts och vidimerar att 360 timmar  är genomförda och under vilken period. Lämnas in enligt mallen Företagets rapport.
 • Studenten lämnar in en skriftlig redovisning av organisationen, vilka arbetsuppgifter som utförts samt reflekterar och beskriver utifrån de tre lärandemålen. Detta lämnas in enligt mallen Praktikrapport.
 • Deadline för inlämning av praktikrapport och företagets rapport är den 5:e juni, kl 17:00.
 • Efter genomgången företagsrapport och skriftlig rapport meddelas om man blivit godkänd (G) eller underkänd (U).

Ansök om praktik här

Hitta annonser från företag som erbjuder praktik här