Om en student på ett program eller en kurs behöver göra uppehåll i sina studier kan studenten ansöka om det hos studievägledningen. På blanketten ska anges uppehållsorsak samt mellan vilka datum studieuppehållet ska gälla.
För att få ett studieuppehåll beviljat behöver det föreligga giltigt skäl, till exempel sjukdom, föräldraledighet eller militärtjänstgöring. Skälet måste även styrkas med ett giltigt intyg.

Blankett för ansökan om studieuppehåll från program på DSV (210 Kb)

Studieavbrott

Med avbrott menas att en student önskar avbryta sina studier på program/kurs och inte har för avsikt att återuppta dessa.

Avbrott på program

Anmälan om studieavbrott lämnas till studientexpeditionen. Ett studieavbrott kan endast ske under pågående utbildning och skall anmälas inom 15 arbetsdagar från reellt avbrottsdatum. Har inget datum för avbrott angetts räknas det datum då anmälan inkommit till institutionen som avbrottsdatum.
Studieavbrott innebär att studenten förlorar sin plats på programmet. Studenten kommer även stryks från aktuella deltagarlistor, adresslistor etc. fr.o.m. avbrottsdatum. En avbrottsnotering läggs även in i studentregistret (LADOK).

De poäng som studenten förvärvat under sin studietid på programmet berörs inte. Dock finns ingen möjlighet att komplettera eventuella rester på ett avbrutet program.
En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta en utbildning.

Blankett för avbrott på program på DSV (210 Kb)

Tidigt avbrott på kurs

En student som förstagångsregistrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna har möjlighet att göra ett tidigt avbrott på den aktuella kursen. Tidigt avbrott på kurs görs inom tre veckor från kursstart, dock före första examinationstillfället. En student som beviljas tidigt avbrott förlorar sin plats på den aktuella kursen. Om studenten skulle vilja läsa kursen igen vid ett senare kurstillfälle, kommer studenten att behöva söka kursen igen via antagning.se. Anmälan om tidigt avbrott gör studenten själv i Mina studier.

 

Sent avbrott på kurs

En student som registrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna bör snarast möjligt anmäla avbrott på kurs. Sent avbrott på kurs, dvs senare än tre veckor efter kursstart eller efter första examinationstillfälle, innebär att studenten förlorar sin plats på kursen och kommer inte kunna att söka kursen igen. Studenten kommer även strykas från aktuella deltagarlistor, adresslistor med mera från och med datumet för avbrottet. Avbrott bör dock göras för att undvika problem med till exempel A-kassan eller dylikt. De poäng som studenten förvärvat under sin studietid på kursen berörs inte. Dock finns ingen möjlighet att komplettera eventuella rester på avbruten kurs.

Vid önskat avbrott på kurs fyll i Avbrott på kurs - blankett (140 Kb)

För mer information om studieavbrott vänligen kontakta Studentexpeditionen