Information till studenterna vid DSV angående

Högskoleverket (HSV) har under 2012 utvärderat utbildningarna i ämnena Informatik och Data- och systemvetenskap. Detta enligt en modell som har mött stark kritik såväl inom Sverige som internationellt, men som Sveriges lärosäten inte desto mindre har att svara mot.

Resultatet av utvärderingen för DSVs del var att kandidatutbildningarna erhöll betyget ”hög kvalitet” för samtliga examensmål. Masterprogrammen erhöll omdömet ”hög kvalitet” för fyra av sex examensmål som utvärderades. Övriga två fick omdömet ”bristande kvalitet”. Det innebar att masterutbildningen fick det sammanvägda omdömet ”bristande kvalitet” i HSVs bedömning. Då HSV bedömer att en utbildning har bristande kvalitet betyder det att HSV ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda den aktuella examen.

DSV anser att en utbildning inte kan mätas enbart på det sätt som HSV har valt att göra, men har naturligtvis under snart två års tid ändå genomfört mycket starka åtgärder som följd av HSVs ändrade regelverk. Åtgärderna ska redovisas till HSV i maj 2013. Om bedömningen är positiv ändras omdömet till ”hög kvalitet”.

DSV bedömer att vidtagna åtgärder är fullt tillräckliga för att examensrätten obrutet kommer att bibehållas och att det inte finns någon som helst anledning till oro. Men det kan ändå vara skönt att veta att oavsett vad som sker kommer redan antagna studenter INTE ALLS att påverkas av detta utan kommer att ta ut sin examen på samma sätt som tidigare.

Kritiken berör examensmålen

HSVs bedömning baseras på åtta slumpmässigt utvalda examensarbeten. I huvudsak riktar sig kritiken mot upplevda brister i studenternas förmåga att diskutera kring metodval, att självständigt genomföra vald metod samt att diskutera för- och nackdelar med metoden. Utifrån examensarbetena konstaterar man även brister i studenternas förmåga att hänvisa och referera till metodlitteratur samt att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, liksom att planera och med adekvata metoder inom givna tidsramar genomföra kvalificerade uppgifter relaterade till det aktuella vetenskapliga fältet.

Examensarbetena vid DSV har genomgått ett stort reformarbete

De examensarbeten som HSV granskade skrevs år 2010 innan detaljerna i utvärderingssystemet var utarbetade. Sedan tidig vår 2011 har DSV arbetat med en genomgripande förändring och förbättring av arbetena på både kandidat- och masternivå. Stora resurser har tillförts i syfte att förändra processerna kring examensarbete och skrivande, och utvecklingsarbetet gäller såväl process som betygssättning. Vi anser att våra förändringar mycket väl möter HSVs kritik gällande examensarbetena och att vi utan problem kan garantera att även de nya utvärderingskriterierna är tillgodosedda.

Den förändrade processen gäller alla studenter

Sedan januari 2012 genomförs alla examensarbeten enligt den nya processen. Det innebär att alla studenter som nu gör sina examensarbeten omfattas av denna, som vi bedömer säkerställer att utvärderingskriterierna i alla avseenden och med god marginal är uppfyllda.

Åtgärder som vidtagits vid DSV

De åtgärder som DSV har vidtagit gällande utbildningen innebär bland annat ny struktur och innehåll på undervisningen i metodik, årliga processer för kvalitetssäkring samt införandet av stödsystemet SciPro (Scientific Production). SciPro är ett IT-stöd som systematiskt säkrar arbetsformerna i examensarbetet och samlar olika resurser som studenten behöver i sitt arbete. I systemet hanteras arbetets alla moment; från idé till betygsrapportering, inklusive tidsplanering och organisering. Även forskaranknytningen i examensarbetet har förstärkts. Idag lägger våra forskare upp samtliga valbara ämnen i SciPro, vilket ger studenterna möjlighet att fördjupa sig i dagsaktuella frågor inom det snabbt föränderliga IT-området.

DSVs bedömning av nuläget

HSV lägger stor vikt vid examensarbeten, vilket bara är en del av utbildningen vid DSV. Vidare lades utbildningen helt om redan för två år sedan. Det som HSV kritiserar oss för finns således inte kvar.

DSVs fasta övertygelse är att de vidtagna åtgärderna är fullt tillräckliga för att säkerställa att institutionen obrutet får behålla examensrättigheterna för masterutbildningen i Data- och systemvetenskap.

Vi konstaterar också att HSVs nya utvärderingssystem inte är rättvisande för att bedöma den typ av utbildningar som DSV har. DSV bedriver till största delen utbildningar för studenter, som ska fungera bra i sina yrkesroller. Vi har ett mycket aktivt samarbete med det omgivande samhället och näringslivet, samtidigt som vi uppmuntrar kreativitet och ger praktiska kunskaper. Studenterna som gått våra utbildningar är eftertraktade och över 80 procent får jobb redan under eller kort efter utbildningen. I allmänhet med bra löner. Resultatet av detta kan inte i första hand mätas med skriftliga examensarbeten.

 

För mer information kontakta gärna:

Stefan Möller, studierektor, Institutionen för data- och systemvetenskap, e-post: sm@dsv.su.se