Samhällsvetenskapliga fakulteten genomför under 2014-16 en satsning på IKT och lärande kallad FLS (Framtidens lärande inom samhällsvetenskap). Förutom projektbidrag för genomförande av pedagogiska utvecklingsprojekt (se separat utlysning) utlyses även planeringsbidrag för planering av projektmedelsansökningar till forskningsråd och liknande.

Ansökan om planeringsbidrag ska omfatta 1-2 A4-sidor. Ansökningar med längre text än 2 sidor kommer ej att behandlas. Planeringsansökningar som avser medels-ansökningar med deadline längre fram i tiden än 18 månader kommer ej heller att behandlas.

Av ansökan ska som minimikrav förutom ansökans huvudsakliga innehåll även framgå vilka sökande som avses arbeta med ansökan, om ansökan bygger på tidigare ansökningar, de sökandes tidigare beviljade ansökningar med samma eller liknande inriktning samt tilltänkt finansiär och söktidpunkt hos finansiären.

Till ansökan ska utöver texten fogas en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Maximalt sökbart belopp är 100.000 kr per ansökan. Planeringsbidragen utbetalas efter att ansökan ingivits till aktuell finansiär.

Uno Fors (uno@dsv.su.se) är FLS projektledare och svarar på frågor angående utlysningen.
Ansökan, som ställs till FLS styrgrupp, ska sändas till Magdalena Pers Färjemark (magdlind@dsv.su.se). Stäm gärna av ansökan med FLS projektledare innan insändning.
Senaste ansökningsdag för ansökningar till finansiär under våren 2016 är 31 mars. Ansökningar som inkommer tidigare kan också komma att behandlas tidigare för snabbare besked.

Ansökningarna behandlas av FLS styrgrupp som också beslutar om tilldelning av planeringsbidrag.

Om projekten även innehåller forskare från andra fakulteter hänvisas till Områdesnämndens utlysningar av generella fakultetsöverskridande planeringsbidrag till ansökningar.

FLS planeringsbidrag (82 Kb)