Nu finns det åter en möjlighet att söka projektmedel för IKT i undervisningen.(utlysning nr 2)

Deadline är 15 oktober

Ansökningsblankett finns längst ned på denna sida.

Allmänt om ansökan

 •  I enlighet med rektorsbeslutet (se beslutet HÄR (148 Kb) ) är målen med Future Learn projektet är att:
o        Höja kvaliteten i, och öka omfattningen av, IKT-baserat lärande inom Stockholms universitets utbildningar.
o        Särskilt stöd till universitets nya lärarutbildningar för att genom IKT-baserad undervisning öka den digitala kompetensen hos så väl lärare som lärarstudenter
o        Utveckla och införa moderna former av IKT-stödd examination vid Stockholms universitet
o        Öka användningen av simulering och visualisering i utbildningars undervisningsformer
 • Här beskrivs hur anställda vid Stockholms universitet kan söka bidrag till projekt med syftet att uppfylla dessa mål
 •   Max belopp att söka är 200 000 kr/projekt
o        Ev. kan större projekt godkännas om det finns en tydlig motivering till detta, samt att projektet då måste beröra mer än en institution
o        Huvudsakligen till löner, inte för datorer och programvaror
 • Projekttid är max 1 år
 • Ansökan
o        Max 5 sidor inkl. allt
o        Sökanden kan skriva på engelska eller svenska
o        Sänds sedan med e-mail till Annika Käck vid UPC: annika.kack@upc.su.se
 • Tidsplan
o        Deadline för ansökan är 15 Mars, 2012
o      Besked om vilka projekt som får stöd kommer i slutet av April
o        Projektstart när man vill inom 6 mån från beviljandet
 
 

Innehåll - specifikt

 • Namn på huvudsökande
 • Namn på ev. medsökande
 •  Institution/motsvarande
 • Projektnamn
 • Budget (I budgeten skall enligt rektorsbeslut ej OH-påslag göras)
 • Specificering av vad som skall göras inkl. tidsplan
 • Ev. tidigare erfarenheter + exempel på vad som är inspirerande för sökanden
 • Problem som man vill lösa/pedagogiska vinster med föreslaget projekt
 • Beskrivning av kursen/vilken typ av kurs/program projektet avser
 • Beskrivning av hur projektet ska genomföras och dokumenteras
 • Information om hur resultaten av projektet skall spridas inom och utanför institutionen
 •  Tidsplan, inkl. projektstart och -slut
 • Sökt belopp, uppdelat på
o        Lönemedel och arbetstid för huvudsökande
o        Lönemedel och arbetstid för ev. medsökande
o        Beräknade kostnader och arbetstid för ev. pedagogiskt eller tekniskt stöd som behövs för att genomföra projektet.
o      I budgeten skall enligt rektorsbeslut inte OH-påslag göras
 • Motivation till sökta belopp/arbetsinsatser
 • Intygan från prefekt att denne stöder ansökan
 

Bedömning och urval

 • Projekten kommer att bedömas av en särskild bedömargrupp
 • Beslut om vilka projekt som skall prioriteras sker i Styrgruppen för FutureLearn
 • Rektor beslutar sedan formellt om projektbidrag
 • Viss hänsyn kommer att tas kring fördelning över fakulteter, institutioner och projektets fyra huvudmål
 •  Notera att det finns en särskild pott för lärarutbildningarna
 • Bedömning sker efter en bedömningsmall som tas fram inom kort
 •  Nedanstående kriterier kan komma att ingå i denna mall:
o        Ansökningarna bedöms med utgångspunkt från de fyra huvudmål som finns för FutureLearn, dvs. projekten skall anknyta till ett eller flera av dem för att erhålla medel
o        Projektets pedagogiska och innovativa höjd är särskilt viktig
o        Prioritet ges till projekt som berör ett stort antal studenter, involverar flera lärare och/eller går över fakultets- eller institutionsgränser
o        Tydliga pedagogiska vinster och mål är viktiga
o        Ansökningar som tydligt anger hur resultaten skall spridas, hur andra ämnen/discipliner kan tillgodogöra sig den utvecklade metoden och/eller som anger en tydlig tidsplan för projektet kommer att värderas högre
o        En tydlig och motiverad budget ger också högre poäng i bedömningen
o        Projektansökningar som innefattar inköp av datorutrustning och/ eller programvaror prioriteras endast om mervärdet för studenternas lärande särskilt kan motiveras
  (122 Kb)
  (122 Kb) (word)